Activiteiten:

Naast de vieringen worden er ook leerhuis- en filmavonden georganiseerd. Het leerhuis zet je aan het denken! Kun je niet zoveel meer met de manier van geloven zoals je die ooit is bijgebracht, maar het is je te dierbaar om die zomaar overboord te gooien? Het Leerhuis zet je aan het denken. Ga met een groep nieuwsgierige mensen bij elkaar zitten om te zoeken naar geloof in deze tijd, dan gebeurt er iets! Dát maken we mee bij het Leerhuis. De bijbel is niet rechtstreeks uit de lucht komen vallen, maar hoe zit het dan wel? Hoe zijn onze kerkgemeenschappen ontstaan, hoe is de kerkgeschiedenis gezien in relatie tot de algemene geschiedenis? Al die dogma’s en stelligheden, waar komen ze vandaan en moeten we eraan vasthouden of kunnen we ze juist afpellen? Valt er in het Christendom iets te beleven aan spiritualiteit? Liturgie, wat is het en waarom hechten we er wel/niet aan? Hoe verhoudt zich ons geloof tot ons “gewone” leven? Deze en andere vragen komen aan de orde in het Leerhuis. Antwoorden worden gegeven, maar twijfelen mag ook, evenals een eigen mening, een eigen geloofsbeleving hebben! Om te kunnen deelnemen aan het Leerhuis zijn er géén eisen (qua kennis of kerkelijkheid), alleen interesse en meer willen weten is van belang. 1. Leerhuis omtrent Maria o.l.v. Bert Konter Start binnenkort: Info volgt Opgave via secretariaat@theresiagemeenschapborne.nl. Er kunnen maximaal 20 mensen deelnemen. Is er veel animo, dan herhalen we het leerhuis in februari 2022. Over Maria zijn er veel theologische werken geschreven (in een theologische term gezegd: “Marialogie”). Theologie sluit echter niet aan bij alle gewoon menselijke verhalen die tot ± 40 jaar geleden bij veel mensen nog bekend waren. Deze verhalen dreigen weg te zinken in de vergetelheid. Eeuwenlang zijn de mensen op een heel speelse manier met Maria omgegaan, soms bedroefd, soms heel blij. Over Maria staat er niet veel in de bijbel. 1. Over de geboorte vertellen alleen Mattheus en Lucas. Mattheus vertelt bv. over de wijzen(drie koningen), maar niet over de herders. Lucas doet dat wel. 2. Jozef en Maria kregen na Jezus meerdere kinderen. Marcus noemt vier broers. Met name: Jakobus, Joses, Simon en Judas. De kerk heeft hen nooit geaccepteerd. 3. In veel kerken en musea vind je afbeeldingen van Anna de moeder van Maria bv. het beeld van Anna te Drieën. Geen evangelist die over haar schrijft, laat staan over Joachim, de vader van Maria. 4. In de Koran wordt vaker over Maria geschreven dan in het evangelie. 34 keer in de Koran tegen 19 keer in het NT. De dogma’s van de Onbevlekte Ontvangenis, de Maagdelijkheid en de Tenhemelopneming komen ook in de Koran voor. In het NT wordt er nog niet over gesproken, wel in apocriefe geschriften. 5. Jozef, haar man, verdwijnt als hij de 12 jarige Jezus in de tempel heeft teruggevonden. Er is niets over hem bekend. Bij Mattheus wordt nog een keer gezegd dat Jezus de zoon is van een timmerman. Geen naam erbij. Toch werd er elke dag in veel kloosters gebeden tot de H. Jozef (voedstervader van onze Heer Jezus Christus) om heil voor de stervenden. 6. De meeste verhalen die we kennen over Maria komen uit de apocriefe boeken zoals het evangelie van Jacobus( ± 145 AD)en het pseudo-evangelie van Mattheus(na 500 AD) en nog zo’n 20 andere geschriften. 7. Al deze boeken zijn niet erkend door de kerk. Tegen alles in werden deze verhalen doorverteld vanaf de vroege Middeleeuwen (5e tot 10e eeuw). Het zijn prachtige verhalen. In onze geseculariseerde wereld dreigen ze nu te verdwijnen. We lezen en kijken en luisteren samen Alle deelnemers krijgen tijdens de leeravonden een leesmap uitgereikt met verhalen over de familie van Maria, de grootouders, de ooms en tantes van Maria, neven etc.. Ook in de Oude Stefanuskerk van Borne Wat heeft de Oude Kerk met Maria’s stamboom van doen? Wie weet dat een oude muurschildering over de familie van Maria de trots van Borne zou moeten zijn en de trots van Nederland? Enkele mensen lezen de Mariaverhalen uit de apocriefe geschriften voor onder het genot van koffie of thee. Het zijn prachtige verhalen over het dagelijkse leven van Maria’s familie en alle problemen die er waren. Steeds leest er iemand een verhaal voor en de anderen luisteren, zoals je naar een dichter of schrijver luistert. Bij de verhalen worden ook oude middeleeuwse schilderingen getoond over de gebeurtenissen. In de verhalen wordt verteld over: Anna en Joachim, de ouders van Maria; de geboorte van Maria; Maria als kind en jonge vrouw; de uitverkiezing van Jozef; Maria en Jozef voor de rechtbank drinkend van het oordeelswater; Maria wel of niet zwanger van de Heilige Geest; de vlucht naar Egypte de neigende palmboom etc. etc. We gaan ook luisteren naar muziek over Maria; uit de 5e eeuw de Akathist van de H. Efraïm, de 11e eeuw Hildegard von Bingen(O clarissima), een oude Ierse klaagzang van de drie Maria’s aan het graf van Jezus, van de benedictines Chiara Margarita Cozzolani O Maria, tu dulcis ±1600 en het O sterre der zee ui 1912. Afgelopen jaar 2019-2020 hebben ongeveer tien mensen deelgenomen aan een serie Leerhuisavonden. De avonden hebben voor velen van ons tot verheldering en verdieping van ons geloof Geleid. Aan de avonden zijn in principe geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld.
Theresia gemeenschap in de Synagoge Ennekerdijk 17 te Borne
Theresiagemeenschap mei 2014-2021