Theresiagemeenschap mei 2014-2020
Theresia gemeenschap in de Synagoge Ennekerdijk 17 te Borne

Over:

Waarom Theresiagemeenschap? Hoe kwam het? Gezien de dreigende sluiting van de Theresiakerk is medio 2013 binnen de voormalige geloofsgemeenschap van de H. Theresia te Borne een stuurgroep ontstaan. Deze stuurgroep heeft zich ten doel gesteld om de geloofsgemeenschap van de H. Theresia waar mogelijk te behouden. Zo verenigd en verbonden met elkaar wil de werkgroep met nieuw elan vorm geven aan een eigentijdse invulling van ons geloof, met behoud van het goede, met eerbied voor traditie om daarnaast nieuwe uitdagingen niet uit de weg te gaan. Dit alles, samen met een ieder die binding heeft met de spiritualiteit van de Theresiagemeenschap of daar voor openstaat. De gemeenschappelijke noemer hierbij is ons christelijke geloof vanuit een katholieke traditie met een oecumenische visie. Dat is ons houvast en het kompas waarop wij ons richten. De beslissing van het bestuur van de H. Jacobus & Johannes parochie te Borne om de Theresiakerk definitief te onttrekken aan de eredienst heeft destijds veel emoties losgemaakt bij de mensen van de Theresiageloofsgemeenschap. Na gesprekken met o.m. de pastoor is ons duidelijk geworden dat we onze geloofsbeleving niet konden voortzetten in de ‘nieuwe’ parochie. Naar aanleiding hiervan heeft de stuurgroep Theresiagemeenschap het initiatief genomen om samen te vieren, om samen “kerk te zijn” in de oude synagoge aan de Ennekerdijk in Borne. Een ruimte, een gebouw, met een bewogen geschiedenis waar van 1843 tot 1943 joodse gelovigen samen zijn gekomen om hun wensen, vragen en gevoelens aan hun Schepper voor te leggen. Zo komen wij sinds zondag 11 mei 2014 eens in de drie weken in gebed, in stilte en met samenzang bij elkaar. Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen, stuur dan een e-mail (zie contact) en voor de stuurgroepleden Vereniging Theresiagemeenschap Borne Formulier periodieke gift: Button naar doel: Button naar beleid en bestuur: Button naar de folder: Statuten vereniging: Privacy wetgeving: ANBI gegevens: Wie was Theresia van Lisieux: Theresiagemeenschap Borne, een vereniging. Sinds 7 januari 2016 zijn we erkend als vereniging. Een vereniging van gelovige mensen die zijn oorsprong vindt in de voormalige Theresiaparochie. De Vereniging Theresiagemeenschap Borne is een officiële rechtspersoon. We hebben daarom logischerwijze ook statuten. Een vereniging en geen stichting! Wat is het verschil? Bij een stichting bepaalt het bestuur. Een vereniging daarentegen is democratisch en de leden beslissen. In een vereniging heeft iedereen die lid is, het recht om samen met anderen te bepalen hoe we de vereniging besturen. In de Theresiagemeenschap bepalen wij samen het beleid, dus ook op welke manier we uiting willen geven aan ons geloof in Jezus Christus. De tijd van eenrichtingsverkeer waarin een paar mensen in onze kerken beslissen, is allang voorbij. Veel mensen hebben daardoor afgehaakt en de kerk gelaten voor wat ze is. Wij willen samen geloven en vormen samen onze geloofsgemeenschap. Ieders inbreng is daarbij van belang en waardevol. In de Theresiagemeenschap voelen we ook dat ons gezamenlijk geloof ons leven verrijkt. Een kerkgebouw hebben we niet. Hadden de eerste christenen ook niet toen ze samen kwamen in een of ander huis of in een kleine synagoge, zoals wij. Rijk waren ze toen niet en zijn wij ook nu niet. Hun rijkdom was een levendig geloof met liefde voor elkaar. Dat geldt ook voor ons. Iedereen is bij ons welkom, rooms-katholiek of protestant, oecumenisch of onkerkelijk, we delen samen het geloof in Jezus Christus. Indien u sympathiseert met onze Theresiagemeenschap, bijvoorbeeld doordat u vieringen heeft meegemaakt en onze manier van geloven en samenkomen u aanspreekt, weet dan dat u dit kunt bevestigen door lid te worden van onze vereniging. Daarmee kunt u als lid invloed uitoefenen op het doen en laten van de vereniging. Vult u het aanmeldingsformulier in en lever het in bij het secretariaat. U bent dan een geregistreerd lid van de Theresiagemeenschap Borne en u kunt meebeslissen. Vereniging Theresiagemeenschap Borne Postadres : De heer Harry Baartman, Grotestraat 79, 7622 GB Borne Email : secretariaat@theresiagemeenschapborne.nl Website : www.theresiagemeenschapborne.nl Bankrekening : NL97 TRIO 0391 114417 RSIN : 8559 39 217(De vereniging heeft de ANBI status)
doel beleid folder Theresia formulier Statuten formulier Privacy ANBI